விருதுகள்

2007 - ஸ்ரீ பத்மகிருஷ் விருது
ஸ்ரீ பத்மகிருஷ் அறக்கட்டளையின்
முதலாம் ஆண்டு நிறைவு விழாவின் போது
ஸ்ரீபத்மகிருஷ் விருது கிடைத்தது.